Themis on the Benton County Courthouse, 1982

Photo of statue of Themis on Benton County Courthouse

Themis, without blindfold, on the Benton County Courthouse, 1982.